Case này từ 2015, tranh cãi ì xèo! Giờ post lại, không biết mọi người có thống…

Case này từ 2015, tranh cãi ì xèo!

Giờ post lại, không biết mọi người có thống nhất

1. Cách tính thuế
2. Cách hạch toán

#NddBao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Case này từ 2015, tranh cãi ì xèo! Giờ post lại, không biết mọi người có thống…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *