Người Phụ Thuộc Về cơ bản, luật thuế tncn cho rằng “người phụ thuộc” là người …

Người Phụ Thuộc

Về cơ bản, luật thuế tncn cho rằng “người phụ thuộc” là người không có khả năng tự đảm bảo cuộc sống của mình, vì không có thu nhập hoặc dưới mức qui định, do :
– không chưa đủ hoặc quá tuổi lao động,
– hoặc không có khả năng lao động do sức khỏe,
– và là người thân hoặc không ai nuôi dưỡng !

Từ đó, các bạn sẽ dễ dàng xác định ai sẽ là NPT.

#NddBao #WemakeItSimple

#NddBao*2018

(Ảnh một số văn bản hướng dẫn do LVN tổng hợp)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *