# #Excel Hiện tại mình có 1 bảng nhật ký bán hang …. trong đó có mã số khách h…

# #Excel
Hiện tại mình có 1 bảng nhật ký bán hang …. trong đó có mã số khách hàng và số lượng bán hằng ngày

Bên bảng cáo cáo doanh số cũng có mã số khách hàng tương tự như trên ….

làm cách nào mình có thể so sánh mã số vào cho nó nhập chạy tự động doanh số bàn hằng ngày vào bảng Báo Cáo Doanh Số vậy mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

One thought on “# #Excel Hiện tại mình có 1 bảng nhật ký bán hang …. trong đó có mã số khách h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *