Cả nhà ơi cho mình hỏi trường hợp bên mình hoá đơn đầu vào quý 2 nhưng bên mình …

Cả nhà ơi cho mình hỏi trường hợp bên mình hoá đơn đầu vào quý 2 nhưng bên mình bỏ sót quý 3 mới kê khai cụ thể hoá đơn 29/4/2017 thì phần giá trị trước thuế mình hạch toán vào 29/4/17 còn phần VAt mình hạch toán vào quý 3 ngày 1/7/2017 đúng ko ah. Và số VAt bỏ sót này mình sẽ tinh vào kết chuyển của tháng 7/2017 đung ko ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

18 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi trường hợp bên mình hoá đơn đầu vào quý 2 nhưng bên mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *