EBOOK – THUẾ PHIÊN BẢN V9 THÁNG 11/2017 (Tác giả: Đào Thụy Hưng – Cục Th…

EBOOK – THUẾ PHIÊN BẢN V9 THÁNG 11/2017
(Tác giả: Đào Thụy Hưng – Cục Thuế Quảng Ninh)
======================
Nội dung cập nhật:

1. Nghị định 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước)
2. Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
3. Nghị định 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
4. Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
5. Công văn 3995/TCT-DNL về hướng dẫn thực hiện nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Tổng cục Thuế ban hành
6. Nghị định 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2017
Nguồn: Cục Thuế Quảng Ninh
Link down ebook : http://www.mediafire.com/file/yv3v3s4jke6cf07/EBOOK-THUE_2017.V09.rar

04/01/2018 – #HoaNguyen_ACCTAX

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *