A/c cho hỏi hộ kinh doanh gia đình thì phải mua hóa đơn trực tiếp cơ quan thuế ạ…

A/c cho hỏi hộ kinh doanh gia đình thì phải mua hóa đơn trực tiếp cơ quan thuế ạ. Và khi viết hóa đơn bán hàng thì tiền thuế nộp theo doanh thu hay là khoán hàng tháng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 1, 2018

account_box admin

One thought on “A/c cho hỏi hộ kinh doanh gia đình thì phải mua hóa đơn trực tiếp cơ quan thuế ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *