Khi các cổ đông chuyển nhượng vốn cho nhau, công ty khai thay thuế TNCN cho các…

Khi các cổ đông chuyển nhượng vốn cho nhau, công ty khai thay thuế TNCN cho các cổ đông. Vậy tờ khai mình gửi qua mạng hay gửi trực tiếp cho cơ quan thuế vậy các bác

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Khi các cổ đông chuyển nhượng vốn cho nhau, công ty khai thay thuế TNCN cho các…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *