E chua có kinh nghiệm mong mọi ng giải bài này e với. Giúp e chuyển lỗ các năm v…

E chua có kinh nghiệm mong mọi ng giải bài này e với. Giúp e chuyển lỗ các năm và các quý trong năm 2017. Thì e có nộp thuế TNDN k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

24 thoughts on “E chua có kinh nghiệm mong mọi ng giải bài này e với. Giúp e chuyển lỗ các năm v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *