Ngày 1/1 tăng lương đóng BH, mình có cần làm hồ sơ gì để nộp BH khg mọi ng, hay …

Ngày 1/1 tăng lương đóng BH, mình có cần làm hồ sơ gì để nộp BH khg mọi ng, hay chỉ tính rồi nộp tiền thôi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *