a/c giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ,em cảm ơn nhìu ạ ~~ kiểm kê phát hiện…

a/c giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ,em cảm ơn nhìu ạ ~~
kiểm kê phát hiện thiếu thiết bị sản xuất có nguyên giá 38000, giá trị hao mòn lũy kế 12000,giá trị thiết bị thiếu chưa rõ nguyên nhân,chờ xử lý.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “a/c giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ,em cảm ơn nhìu ạ ~~ kiểm kê phát hiện…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *