Nghị Định 146 : Chi phí được trừ và hoàn thuế GTGT Theo Nghị định 146/2017 ngà…

Nghị Định 146 : Chi phí được trừ và hoàn thuế GTGT

Theo Nghị định 146/2017 ngày 15.12.2017, Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo ND 218 trước đây, thì mức chi tối đa của khoản này là một triệu đồng.

Ngoài ra, ND 146 còn qui định về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu (1) khi hàng hóa này được xuất khẩu và xuất khẩu vào các khu phi thuế quan và (2) có số thuế GTGT chưa được khấu trừ 300 triệu !

Tóm lại
+ các khoản mua bảo hiểm được tăng lên 3tr
+ Hoàn thuế đối với nhập khẩu sau đó xuất khẩu và có số thuế chưa hoàn trên 300tr.

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *