Các anh chị cho e hỏi, bên CCT thanh xuân, sau khi nhận được văn bản này của cơ …

Các anh chị cho e hỏi, bên CCT thanh xuân, sau khi nhận được văn bản này của cơ quan thuế thì đợi họ đến làm BB kiếm tra sau đó với đc phép phát hành hóa đơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi, bên CCT thanh xuân, sau khi nhận được văn bản này của cơ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *