Cho e hỏi các cao thủ về lương, thanh toán lương rằng. Đi làm tháng mà trả lương…

Cho e hỏi các cao thủ về lương, thanh toán lương rằng.
Đi làm tháng mà trả lương vào ngày 30 tháng sau có được ko.
( tức là ngày 1 tháng 1 làm mà ngày 30 tháng 2 mới lãnh lương tháng 1 )
Em làm kế toán mà em thấy nản. Giờ đòi lương bị chửu là đồ mất dạy, còn đòi lên nhà phá nhà nữa

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Cho e hỏi các cao thủ về lương, thanh toán lương rằng. Đi làm tháng mà trả lương…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *