TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ TỔ CHỨC TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2017 —————————–…

TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ TỔ CHỨC TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2017
——————————-
cho em hỏi chút
Đối với các khoản chi phí tổng kết tất niên năm 2017 nhưng tổ chức vào tháng 1/2018 và xuất hóa đơn trong tháng 1/2018. Căn cứ vào hợp đồng đã ký vào tháng 12/2017 công ty trích trước chi phí này vào năm 2017 thì thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2017 không?
Em cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

2 thoughts on “TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ TỔ CHỨC TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2017 —————————–…”

  • Chi phí này sẽ tính cho năm 2018 vì: thực tế phát sinh năm 2018. Có trích trước k thì về kế toán cũng sai vì trích trước chỉ áp dụng đối vs phát sinh chưa chi phí nhưng chưa thanh toán. Về thuế thì ngoài đầy đủ hóa đơn chứng từ cu gx phải thực tế phát sinh mới đc tính làm chi phí dc trừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *