Đề nghị admin gỡ hoặc cho ra khỏi hội ngay với những quảng cáo bán hàng và những…

Đề nghị admin gỡ hoặc cho ra khỏi hội ngay với những quảng cáo bán hàng và những thứ không liên quan đến kế toán.Đây là hội kế toán chứ ko phải hội buôn bán…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

One thought on “Đề nghị admin gỡ hoặc cho ra khỏi hội ngay với những quảng cáo bán hàng và những…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *