Tại khoản 4, điều 2 Thông tư số 26/2015/TT – BTC thì Công ty ghi tổng số tiền t…

Tại khoản 4, điều 2 Thông tư số 26/2015/TT – BTC thì Công ty ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ, phần ghi chữ bằng tiếng việt, và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản
Ví dụ như sau:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

01 Điều hòa sam sung Bộ 02 550 USD 1.100 USD
Tỷ giá quy đổi : 1USD = 21.000 VND

Cộng tiền hàng: 1.100 USD
Thuế suất GTGT: 0% Tiền thuế GTGT: 0 0
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100 USD
Số tiền viết bằng chữ: Một nghìn một trăm đô la Mỹ
Căn cứ công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC;
Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa ra nước ngoài thu tiền bằng ngoại tệ thì sử dụng hóa đơn xuất khẩu, đồng tiền trên hóa đơn ghi bằng đồng ngoại tệ và không phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn.
Trường hợp Công ty nếu được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì cách ghi đồng tiền trên hóa đơn thực hiện theo quy định trên. Trường hợp Công ty không được phép bán hàng thu ngoại tệ thì đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Các hóa đơn ghi không đúng quy định nêu trên là hóa đơn không hợp pháp, bên mua không được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Bên bán bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ – CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *