Các anh chị cho em hỏi. Hóa đơn như vậy bên thuế họ có chấp nhận không ạ….

Các anh chị cho em hỏi. Hóa đơn như vậy bên thuế họ có chấp nhận không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 2, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi. Hóa đơn như vậy bên thuế họ có chấp nhận không ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *