Trong DN, khi DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đều có thể gặp rủi ro…

Trong DN, khi DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đều có thể gặp rủi ro, đó là không thu hồi được tiền hàng từ khách hàng, rủi ro này do khách hàng phá sản, giải thể, không có khả năng thanh toán…dẫn đến không thể thu hồi các khoản này, vậy kế toán sẽ tham mưu cho Giám đốc xử lý các khoản phải thu này như thế nào? Các bạn tham khảo bài dưới nhé.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *