Dear all Sơ đồ hạch toán TK 131 theo TT 200 Mình xin lưu ý: – Đối với nghiệp vụ …

Dear all
Sơ đồ hạch toán TK 131 theo TT 200
Mình xin lưu ý:
– Đối với nghiệp vụ đánh giá tỷ giá cuối năm: Không đánh giá số dư có TK 131 (trừ khi hợp đồng kinh tế chắc chắn hủy ngang)
– Lãi/ lỗ CL đánh giá tỷ giá của 131 ko tính thuế TNDN
– Với nghiệp vụ bù trừ công nợ với 331: nếu hóa đơn đầu vào từ 20 triệu trở lên thì phải có biên bản bù trừ và hình thức bù trừ phải được quy định trong hợp đồng nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *