TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG HÀNG TỒN KHO Nhiều bạn trích lập dự phòng giảm giá HÀNG TỒN …

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG HÀNG TỒN KHO

Nhiều bạn trích lập dự phòng giảm giá HÀNG TỒN KHO không theo quy định nào, một số bạn khác thì lấy giá trị hàng tồn kho nhân với 1 tỷ lệ 5, 10, 20% …cũng không có cơ sở. Vậy trích lập dự phòng như thế nào cho đúng, bài này mình chỉ lấy 1 ví dụ cơ bản về dự phòng HÀNG TỒN KHO để các bạn tham khảo và áp dụng.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *