Em làm thủ tục đăng ký MST người phụ thuộc cho NLD, kết quả trả về như thế, em t…

Em làm thủ tục đăng ký MST người phụ thuộc cho NLD, kết quả trả về như thế, em tra cái mã mà thuế báo trùng nhưng không ra kết quả, anh chị nào biết cách khắc phục không ạ, người phụ thuộc là con đẻ, trước đó em chưa đăng ký thành công lần nào


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em làm thủ tục đăng ký MST người phụ thuộc cho NLD, kết quả trả về như thế, em t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *