Nhóm mình ai dạy mình lập bảng phải thu khách hàng k ạ. em muốn sheet cuối tổng …

Nhóm mình ai dạy mình lập bảng phải thu khách hàng k ạ. em muốn sheet cuối tổng hợp công nợ của khách hàng đầu kỳ, trong kỳ và cuối kỳ ạ. dùng hàm ntn ạ
Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 29, 2017

account_box admin

One thought on “Nhóm mình ai dạy mình lập bảng phải thu khách hàng k ạ. em muốn sheet cuối tổng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *