Cả nhà giúp em với ah. Cái phần chênh lệch giữa hợp đồng (khách gửi)và thực tế p…

Cả nhà giúp em với ah. Cái phần chênh lệch giữa hợp đồng (khách gửi)và thực tế phát sinh nên tính sau thuế hay trước thuế ah.
Em đang cần gấp, xin cáo kiến của cả nhà ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 28, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà giúp em với ah. Cái phần chênh lệch giữa hợp đồng (khách gửi)và thực tế p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *