Anh/ Chị tư vấn giúp e ah?! E vừa làm thủ tục chuyển trụ sở chính khác quận, e n…

Anh/ Chị tư vấn giúp e ah?!
E vừa làm thủ tục chuyển trụ sở chính khác quận, e nộp mẫu 3.13: Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn hiện ra lỗi sau e phải xử lý như thế nào ah?!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh/ Chị tư vấn giúp e ah?! E vừa làm thủ tục chuyển trụ sở chính khác quận, e n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *