Cả nhà cho e hỏi chút, cuối năm khoản phải trả cho nhà cung cấp bằng ngoại tệ th…

Cả nhà cho e hỏi chút, cuối năm khoản phải trả cho nhà cung cấp bằng ngoại tệ thì khi đánh giá lại tỷ giá cuối năm hạch toán n431/c331 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi chút, cuối năm khoản phải trả cho nhà cung cấp bằng ngoại tệ th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *