Mọi người có ai đang nộp tờ khai mà bị ntn không ạ? E vào mấy lần vẫn thế….

Mọi người có ai đang nộp tờ khai mà bị ntn không ạ? E vào mấy lần vẫn thế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người có ai đang nộp tờ khai mà bị ntn không ạ? E vào mấy lần vẫn thế….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *