Các bút toán định khoản đối với hàng hóa nhập khẩu Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu –…

Các bút toán định khoản đối với hàng hóa nhập khẩu
Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vào Tờ khai Hải quan, các bạn hạch toán như sau:
a) Hạch toán giá trị hàng Nhập khẩu:
– Nợ TK 156 , Giá trị hàng hóa nhập khẩu ( Theo tỷ giá bình quân ngân hàng hay giao dịch tại thời điểm phát sinh hocacwj tỷ giá ngày thanh toán )
– Có TK 331
* Trường hợp thanh toán nhiều lần
+Nếu lãi về tỷ giá
Nợ TK 331
Có TK 515
+Nếu lỗ về tỷ giá
Nợ TK 635
Có TK 331
b) Hạch toán Thuế Nhập khẩu phải nộp của Hàng Nhập khẩu (phân bổ vào giá trị hàng )
Nợ TK 156
Có TK 3333 – Thuế Nhập Khẩu
c) Hạch toán Thuế TTĐB của Hàng Nhập khẩu (nếu có) (phân bổ vào giá trị hàng )
Nợ TK 156
Có TK 3332
d ) Khi Nộp tiền về các loại thuế mà Hàng hóa Nhập khẩu phải chịu (Thuế NK, TTĐB, GTGT hàng Nhập khẩu) .
Nợ TK 3333
Nợ TK 33312
Nợ TK 3332
Có TK 111;112
e) Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu ( khi kê khai khấu trừ )
Nơ TK 1331
Có TK 33312
g) Tất cả chi phí trước hải quan và sau hải quan đều phân bổ vào giá trị hàng nhập ( như cước vận tải biển, đường bộ, phí hải quan, nâng hạ ………)
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111;112;331

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *