Cả nhà cho mình hỏi chút hàng năm mình vẫn đóng chứng từ bằng dập ghim thành quy…

Cả nhà cho mình hỏi chút hàng năm mình vẫn đóng chứng từ bằng dập ghim thành quyển nhưng khi cần sửa chữa lại phải cậy ra rất bất vả nay mình muốn đục lỗ chứng từ. Cả nhà đã có ai đục lỗ hoá đơn đỏ chưa? Có bị cơ quan thuế nhắn nhở gì không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi chút hàng năm mình vẫn đóng chứng từ bằng dập ghim thành quy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *