Số lươg đơn giá 9500 17,272.73 164,090,909 thuế …

Số lươg đơn giá
9500 17,272.73 164,090,909
thuế 16,409,091
tổng 180,500,000
đơn giá đáng lẻ phải viết là 17,272.72726
nhưng em viết 17272.73 nên số tiền sẻ bị lệch vài đồng
có sao không anh chị?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Số lươg đơn giá 9500 17,272.73 164,090,909 thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *