Công ty em hiện đang ko tìm thấy 02 quyển hóa đơn đã xuất hết rồi. Nếu bị mất cả…

Công ty em hiện đang ko tìm thấy 02 quyển hóa đơn đã xuất hết rồi. Nếu bị mất cả 02 thì phải xử lý như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Công ty em hiện đang ko tìm thấy 02 quyển hóa đơn đã xuất hết rồi. Nếu bị mất cả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *