Cả nhà giải cứu em với. Tình hình là công ty em nhận khuôn của khách hàng A về l…

Cả nhà giải cứu em với. Tình hình là công ty em nhận khuôn của khách hàng A về làm hàng gia công cho khách hàng A. Bây giờ bên em không gia công nữa nên trả lại khuôn cho khách hàng A. Khi khách hàng A nhận khuôn thấy khuôn bị hư thì mang đi sửa. Công ty B sửa khuôn và xuất hoá đơn cho khách hàng A. Khách hàng A đưa hoá đơn đó lại cho bên em và yêu cầu thanh toán. Sếp em đã đồng ý cấn trừ công nợ cho khách hàng A. Bây giờ em phải làm chứng từ thế nào cho hợp lệ ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà giải cứu em với. Tình hình là công ty em nhận khuôn của khách hàng A về l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *