CHO KỲ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ QUÝ 3/2017. ======================= LƯU Ý : – …

CHO KỲ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ QUÝ 3/2017.
=======================
LƯU Ý :
– “HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ” LÀ CÁC BÁO CÁO KÊ KHAI LIÊN QUAN ĐẾN “TIỀN THUẾ” NHƯ : TỜ KHAI THUẾ GTGT, TỜ KHAI THUẾ TNCN…<= NHẬN ĐƯỢC 2 THÔNG BÁO : TIẾP NHẬN; CHẤP NHẬ/KHÔNG CHẤP NHẬN. - BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN... KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN THUẾ <= KHÔNG NHẬN THÔNG BÁO 2 BƯỚC GIỐNG NHƯ HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ CHỈ CÓ 1 THÔNG BÁO "TIẾP NHẬN " ================ I. HỆ THỐNG - ỨNG DỤNG KÊ KHAI NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 1- Hê thống kê khai thuế qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/init.do

2- Hệ thống nộp thuế điện tử
https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

3 .ỨNG DỤNG HTKK 3.4.6

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK.rar
4 JAVA
– JAVA PLUG-IN:
http://123.30.179.220/download/jre.rar
– JAVA PLUG-IN 7
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/jdk7.rar

5 ỨNG DỤNG ĐỌC HỒ SƠ KHAI THUẾ XML – ITAXVIEWER
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

6. .Net Framework 4.0
http://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
—————————————

II. THÔNG BÁO TIẾP NHẬN & CHẤP NHẬN
1.Hồ sơ khai thuế điện tử của Người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế sẽ nhận được 02 thông báo: thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Thông báo bước 2 về việc cơ quan thuế “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả ra trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1.
Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại thông báo. Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên thông báo bước 1.
2. Mọi thông báo của cơ quan thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế có thể tra cứu các thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc mã giao dịch điện tử do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cấp cho người nộp thuế.
—————————————
III. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử: Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.
—————————————
IV. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố. Trường hợp không khắc phục được thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.
2.Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế thì tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế được biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về việc hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn (trong trường hợp người nộp thuế nộp đúng thời hạn theo quy định) và khắc phục nhanh nhất sự cố, có biện pháp hỗ trợ người nộp thuế gửi hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế đến cơ quan thuế trong thời gian ngắn nhất.
3.Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo (theo mẫu 02/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế biết về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành.
Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế thực hiện.
—————————————
V. Nguồn/ Căn cứ :
– Thư ngõ TCT thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra và trả thông báo 2 bươc đối với hồ sơ khai thuế điện tử
– Thông tư 110/2015/TT-BTC của BTC về Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
– Cổng TTĐT TCT.

30/10/2017 – #HoaNguyen_ACCTAX

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *