Hiện tại em đang làm báo cáo tài chính năm 2015 + 2016 vì bị sai, vậy sẽ làm the…

Hiện tại em đang làm báo cáo tài chính năm 2015 + 2016 vì bị sai, vậy sẽ làm theo thông tư 200 hay theo thông tư 133. Anh chị nào biết thông tin giúp em nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Hiện tại em đang làm báo cáo tài chính năm 2015 + 2016 vì bị sai, vậy sẽ làm the…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *