Có một vấn đề: Chỉ tiêu 25 trên tờ khai không bằng tổng thuế trên hóa đơn ( lệch…

Có một vấn đề:
Chỉ tiêu 25 trên tờ khai không bằng tổng thuế trên hóa đơn ( lệch vài đồng do làm tròn khi viết hóa đơn), dẫn đến lệch giữa PM và tờ khai. Xử lý ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Có một vấn đề: Chỉ tiêu 25 trên tờ khai không bằng tổng thuế trên hóa đơn ( lệch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *