QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ- BHXH của BHXH VN V/v Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN,…

QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ- BHXH của BHXH VN V/v Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
– Ban hành ngày 14/04/2017.
– Hiệu lực từ ngày 01/07/2017.
================
1. QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ- BHXH Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT:
http://bhxhnghean.gov.vn/resources/upload/file/2017/9/595_qd-bhxh-ban-hanh-quy-trinh-thu-bhxh-bhyt-bhtn-quan-ly-so_b9789.pdf
==========
2. QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ- BHXH – Phụ lục ban hành kèm theo
http://bhxhnghean.gov.vn/resources/upload/file/2017/9/595_qd-bhxh-phu-luc-ban-hanh-kem-theo-qd_12d69.pdf

===========
3. QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ- BHXH –
Biểu mẫu và hướng dẫn lập Biểu mẫu

http://bhxhnghean.gov.vn/resources/upload/file/2017/9/595_qd-bhxh-bieu-mau-va-huong-dan-lap-bieu-mau_628d4.pdf

Nguồn: BHXH Nghệ An.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *