Các bác ai có cách nào copy lấy dòng trên xuống dòng dưới đang trống kia được kh…

Các bác ai có cách nào copy lấy dòng trên xuống dòng dưới đang trống kia được không, vì dữ liệu rất là nhiều nên không thể dùng theo kiểu copy paste thủ công được.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác ai có cách nào copy lấy dòng trên xuống dòng dưới đang trống kia được kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *