NGUY HIỂM QUÁ Nhiều bạn lên các diễn đàn khẳng định chắc nịch rằng: Theo thông…

NGUY HIỂM QUÁ

Nhiều bạn lên các diễn đàn khẳng định chắc nịch rằng: Theo thông tư 219/2013/TT-BTC, thì bất cứ dịch vụ vào cung cấp vào khu phi thuế quan là không cần mở tờ khai hải quan mà vẫn đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%.

Có lẽ các bạn dựa vào một đoạn văn trong khoản 2, điều 16, TT 219/2013 (xem hình). Nhưng các bạn không chịu chú ý một điều rằng: Tại đây, người ta nêu ĐÍCH DANH một số trường hợp không cần mở tờ khai tờ khai hải quan.
Như vậy, đối tượng được miễn tờ khai hải quan khi cung cấp vào khu phi thuế quan chỉ bao gồm:

– Sản phẩm hữu hình có: nước, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần, áo, giày, ủng, găng tay.

– Sản phẩm vô hình chỉ có: hoạt động xây dựng, lắp đặt; dịch vụ, phần mềm xuất qua phương tiện điện tử.

Ngoài những trường hợp vừa nêu trên thì phải mở tờ khai hải quan đàng hoàng mới đủ điều kiện hưởng mức thuế suất 0%.

Ví dụ: Khi bạn cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ sửa chữa máy móc (không được nêu đích danh trong thông tư) mà lại bảo là không cần mở tờ khai hải quan vẫn hưởng thuế suất 0% thì coi chừng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “NGUY HIỂM QUÁ Nhiều bạn lên các diễn đàn khẳng định chắc nịch rằng: Theo thông…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *