E báo tăng bảo hiểm nhưng khi xuất file để nộp thì báo lỗi trong khi …

E báo tăng bảo hiểm nhưng khi xuất file để nộp thì báo lỗi trong khi e đã khai đủ thành viên hộ gia đình rồi. A. C nào gặp trường hợp này tư vấn giúp e với a. Cám ơn mọi người a


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E báo tăng bảo hiểm nhưng khi xuất file để nộp thì báo lỗi trong khi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *