Có một kế toán lập phiếu chi (kế toán thủ công): 1.000.000 đồng ( …

Có một kế toán lập phiếu chi (kế toán thủ công): 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng) sau khi thủ trưởng ký xong, cô ấy thêm: 11.000.000 đồng ( Mười Một triệu đồng). Kế toán cũng có người nhiều mưu mẹo. Ý kiến của bạn thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Có một kế toán lập phiếu chi (kế toán thủ công): 1.000.000 đồng ( …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *