Thực hành tiếng Anh 4 Practice english 4 Chào tất cả mọi người. Hello everyone …

Thực hành tiếng Anh 4
Practice english 4

Chào tất cả mọi người.
Hello everyone

Mình học tiếng anh ở trung tâm Wall Street English được bốn tháng rồi.
I have been learning english at Wall Street English Center for four months.

Thức nghĩ, Thức có thể nói được một ít tiếng anh.
I think, I can speak english a little bit.

Thức muốn nói tiếng anh giỏi, vì vậy thức phải tiếp tục học chăm chỉ hơn.
I want to speak english well, so I have to continue and to learn more hard.

Trung tâm anh văn WSE là một trung tâm tốt đối với mình.
Wall Street English Center is a good english Center for me.

Trung tâm WSE có môi trường tiếng anh tốt và trang thiết bị tuyệt đẹp.
WSE has a good english environment and nice furnitures.

Tuy nhiên, Các dịch vụ của trung tâm WSE chưa đủ tốt,
However, The services of WSE Center aren’t good enough

Bởi vì, Họ không có đủ giáo viên tiếng anh giỏi và không có đủ lớp tiếng anh cho chúng ta lựa chọn
Because They don’t have enough good english teachers and enough english classes for our choice s

Chúng ta phải trả rất nhiều tiền cho lớp học tiếng anh, vì vậy chúng ta phải học tiếng anh với những giáo viên nước ngoài chứ không phải những giáo viên người Việt Nam.
We have to pay a lot of money for acting english classes, so we have to learn english with foreign teachers not Vietnamese teachers.

Có nhiều sự khác biệt khi chúng ta học tiếng anh với những giáo viên nước ngoài so với khi chúng ta học với những giáo viên người Việt Nam.
There are many differences between when we learn english with foreign english teachers and when we learn english with Vietnamese english teachers.

Chúng ta cần các giáo viên nước ngoài chỉ cho chúng ta các lỗi tiếng anh và cho chúng ta biết nói tiếng anh như thế nào cho đúng, nhưng họ chưa làm những việc đó.
We need the foreign teachers show our english mistakes and how to speak english correctly, but they don’t do them.

Cuối cùng, nếu chúng ta muốn học tiếng anh tốt tại trung tâm WSE, chúng ta phải có 4 thứ sau:
Finally, If we want to learn english well at WSE Center, we have been 4 things below:

Đầu tiên, chúng ta phải có nhiều tiền.
First, We have a lot of money.

Second, we have a lot of free time.
Thứ hai, chúng ta phải có nhiều thời gian rãnh rỗi.

Thứ ba, chúng ta phải biết nói một tý tiếng anh.
Third, we have to know to speak english a little.

Thứ tư, chúng ta phải biết tự học tiếng anh
Fourth, we have to know to learn english with ourself

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp.
Have a good day to everyone.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Thực hành tiếng Anh 4 Practice english 4 Chào tất cả mọi người. Hello everyone …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *