Hi mọi người. Khi mình gửi bộ hồ sơ gốc cho sở giao thông để đăng ký cấp biển số…

Hi mọi người. Khi mình gửi bộ hồ sơ gốc cho sở giao thông để đăng ký cấp biển số xe ô tô, thì sở giữ lại hồ sơ gốc đó hay trả lại ạ. Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Hi mọi người. Khi mình gửi bộ hồ sơ gốc cho sở giao thông để đăng ký cấp biển số…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *