Đường kẻ bá đạo. Nhận hóa đơn mà không nói lên lời….

Đường kẻ bá đạo. Nhận hóa đơn mà không nói lên lời.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Đường kẻ bá đạo. Nhận hóa đơn mà không nói lên lời….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *