Để hiểu được phần lớn nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá theo TT200/2014 có …

Để hiểu được phần lớn nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá theo TT200/2014 có thể tư duy theo 02 hướng

+Cách hiểu thứ nhất
Theo nguyên tắc thận trong thì tài sản sẽ được ghi nhận theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại( tỷ giá thấp hơn ) và chi phí sẽ được ghi nhận theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại ( tỷ giá cao hơn)

+ Cách hiểu thứ hai
Khi phát sinh tăng tài sản. Ví dụ tăng tiền ngoại tệ nghĩa là trong tương lai ,công ty sẽ bán lại cho ngân hàng thương mại lượng ngoại tệ tương đương => do đó sẽ dùng tỷ giá mua của ngân hàng thương mại để ghi nhận.

Khi phát sinh tăng nợ phải trả, nghĩa là trong tương lại, công ty để trả cho người bán phải mua của ngân hàng thương mại một lượng ngoại tệ tương đương => do đó sẽ dùng tỷ giá bán của ngân hàng thương mại để ghi nhận

Một số ngoại lệ khác thì cần đọc thêm trong hướng dẫn hạch toán tài khoản 413 trong TT200.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *