Xin phép admin Cả nhà cho e hỏi chút là bảng cân đối phát sinh đối với tk 131 v…

Xin phép admin
Cả nhà cho e hỏi chút là bảng cân đối phát sinh đối với tk 131 và 331 có được để số dư 02 bên ko? Hay chỉ dc để 01 bên dư nợ hoặc dư có

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

19 thoughts on “Xin phép admin Cả nhà cho e hỏi chút là bảng cân đối phát sinh đối với tk 131 v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *