E đang báo tăng bhxh nhưng khi kết xuất thì màn hình hiện như dưới. Ko …

E đang báo tăng bhxh nhưng khi kết xuất thì màn hình hiện như dưới. Ko báo sai chỗ nào cho e

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E đang báo tăng bhxh nhưng khi kết xuất thì màn hình hiện như dưới. Ko …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *