Vay Ngân Hàng để Mua Tài Sản thông thường khi bạn vay NH để mua tài sản, có th…

Vay Ngân Hàng để Mua Tài Sản

thông thường khi bạn vay NH để mua tài sản, có thể là NVL, CCDC, TSCD thì (1) sau khi NH phê duyệt hợp đồng vay sẽ giải ngân số vay trực tiếp cho NCC. Nếu số vay không đủ thực hiện giá trị hợp đồng mua bán, thì (2) dn sẽ phải thanh toán thêm cho NCC. (3) Sau đó NCC sẽ giao tài sản cho dn.

(4) Định kỳ theo hợp đồng vay, DN sẽ thanh toán cho NH.

chú ý :
+ có thể NCC giao tài sản trước rồi dn mới thanh toán, thì thứ tự có thể thay đổi
+ chi phí lãi vay phát sinh, có thể hạch toán phí hoặc vốn hóa tùy theo trường hợp.

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *