Xác định tỷ giá khi tính thuế nhà thầu? Trả lời: Theo công văn số 60189/CT-TTHT,…

Xác định tỷ giá khi tính thuế nhà thầu?
Trả lời:
Theo công văn số 60189/CT-TTHT, ngày 05/09/2017 của Cục thuế Hà Nội.
+ Trường hợp nhà thầu nước ngoài có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi Nhà Thầu nước ngoài mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
+ Trường hợp nhà thầu nước ngoài (không có tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam) phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra VNĐ theo tỷ giá trung tâm của VNĐ so với USD do ngân hàng nhà nước công bố theo quyết định số 2730/QĐ-NHNN tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
Đối với doanh thu quy đổi từ các ngoại tệ khác ra đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác nhất định để tính thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *