Xin phép admin. các đơn vị lưu ý v/v báo giảm lao động ⚠️⚠️⚠️ NỘP HỒ SƠ BÁO GIẢ…

Xin phép admin. các đơn vị lưu ý v/v báo giảm lao động

⚠️⚠️⚠️ NỘP HỒ SƠ BÁO GIẢM CHẬM, TRUY THU BHYT CỦA THÁNG BÁO GIẢM???

➡ Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, tại Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 quy định trách nhiệm của Đơn vị: Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Như vậy, Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng tiền lương, chấm dứt HĐLĐ, HĐLV mà Đơn vị nộp hồ sơ báo giảm cho cơ quan BHXH từ ngày 01 phải đóng BHYT của tháng đó và các tháng báo giảm chậm. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng báo giảm.

Quy định này có thể gây khó khăn cho Đơn vị vì hiện nay 1 số cơ quan BHXH quy định phải nộp hồ sơ đúng kỳ kê khai, ví dụ báo giảm tháng 10 thì phải nộp hồ sơ vào tháng 10, như vậy Đơn vị sẽ bị truy thu BHYT của tháng 10 mặc dù NLĐ đã nghỉ từ cuối tháng 9.

– Để tạo thuận lợi cho các Đơn vị, một số cơ quan BHXH cho phép nộp hồ sơ báo giảm của tháng sau từ cuối tháng trước để không bị truy thu BHYT của tháng báo giảm. Điển hình như BHXH TP Hồ Chí Minh có văn bản số 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 quy định tại Điểm 10.3:

Khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 01 tháng sau, tuy nhiên phải đóng giá trị thẻ BHYT của tháng sau. Trường hợp để không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước, nhưng sau khi báo giảm thì không được báo phát sinh tháng trước.

Ví dụ: Người lao động thôi việc ngày 31/07/2017.
+ Nếu đơn vị lập hồ sơ tháng 8/2017, đơn vị báo giảm người lao động từ tháng 8/2017 vào ngày 01/08/2017 thì phải đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT tháng 8/2017 và thẻ được sử dụng đến 31/08/2017.
+ Nếu đơn vị lập hồ sơ tháng 8/2017, đơn vị báo giảm người lao động từ tháng 8/2017 vào ngày 28/07/2017 thì chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN BH TNLĐ-BNN đến tháng 07/2017 và được sử dụng thẻ BHYT đến 31/07/2017.

Lưu ý: Sau khi lập hồ sơ tháng 8/2017 thì không được lập hồ sơ tháng 07/2017 trong các ngày còn lại của tháng 07/2017.

– Với BHXH TP Hà Nội thì dự kiến cũng sẽ cho phép Đơn vị nộp hồ sơ báo giảm tháng sau từ cuối tháng trước và sẽ có văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.

➡ Như vậy, để thực hiện cho đúng và tránh bị truy thu BHYT thì các Đơn vị cần cập nhật các quy định, hướng dẫn và tham vấn từ cơ quan BHXH nơi Đơn vị làm thủ tục.

➡ Xem và tải quy định tại đây: https://goo.gl/QRTN5p

➡ Đơn vị đang dùng phần mềm EBH của Thái Sơn khi lập hồ sơ báo giảm trước cho tháng sau để ý chọn đúng kỳ kê khai (như ảnh kèm theo)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Xin phép admin. các đơn vị lưu ý v/v báo giảm lao động ⚠️⚠️⚠️ NỘP HỒ SƠ BÁO GIẢ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *