Nhà mình có ai kinh nghiệm dày dạn trong phần mềm SAP chưa? Share cho em nhỏ với…

Nhà mình có ai kinh nghiệm dày dạn trong phần mềm SAP chưa? Share cho em nhỏ với nhé 😉 cty sắp tới xài pm này

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *