Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có truong hop nghỉ thai sản. Hết thời gian ngh…

Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có truong hop nghỉ thai sản. Hết thời gian nghỉ thai sản la 11/9 thì nghỉ việc luôn gio mình cần làm thủ tục gì với bảo hiểm? Nếu phải kê khai mình chọn báo giảm lao động với phường án là giảm hẳn đúng không? Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có truong hop nghỉ thai sản. Hết thời gian ngh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *